के तपाईं आफूलाई हाउजिङ भेदभावको पीडित भएको महसुस गर्नुहुन्छ ? FHP ले हाउजिङ भेदभावका आरोपहरूको छानबिन गर्छ । उजुरी बुझाउनका लागि कृपया तलको लिङ्क छनौट गर्नुहोस् र हाम्रो कर्मचारीले तपाईंको उजुरीका बारेमा तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछन् । बेनामी उजुरी दायर गर्न वा कर्मचारीसँग कुरा गर्नका लागि कृपया 412-391-2535 मा फोन गर्नुहोस् ।

Report Discrimination Fields NE

भेदभावमा परेका व्यक्ति:

ठेगाना *
ठेगाना
लाइन 1
लाइन 2
शहर
राज्य/प्रान्त
जिप/पोस्टल

कुन संरक्षित वर्ग(हरू) मा भेदभाव आधारित थियो:

कुन संरक्षित वर्ग(हरू) मा भेदभाव आधारित थियो: *
लागू हुने सबै छनौट गर्नुहोस्
State your Race(s)
State your skin color
State your National Origin(s)
State your Citizenship Status
State your Religion
State your sex
State number of minor aged children, including a pregnancy
State age of minor aged children
अपाङ्गता
State your Sexual Orientation
State your Gender Identity or Expression
State your Ancestry
State your Age
State your Place of Birth
State your Source of Income

हाउजिङ भेदभावको कार्य(हरू) गर्ने हाउजिङ प्रदायक

ठेगाना
ठेगाना
लाइन 1
लाइन 2
शहर
राज्य/प्रान्त
जिप/पोस्टल

हाउजिङ भेदभावको कार्य:

फाराम बुझाइसकेपछि सो जानकारीलाई FHP का कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ जसले तपाईंको मुद्दाको समीक्षा गर्नेछन् । FHP को इन्टेक कर्मचारीद्वारा गरिने फलोअप सम्पर्कका लागि कृपया 3 कार्यालय दिनको समय दिनुहोस् ।